divendres, 25 de maig de 2012

I DIADA CICLISTA EDUCACIÓ VIÀRIA MARRATXÍ 2012!!!

El CEIP SES CASES NOVES ha participat a la I Diada Ciclista Educació Viària organitzada per la Policia Local de Marratxí!!!


dimecres, 23 de maig de 2012

SEGONA CASSEROLADA PER L'EDUCACIÓ 23 DE MAIG!!

Segona casserolada per l'educació davant el CEIP SES CASES NOVES amb la participació de mestres i famílies del centre!!HORT ESCOLAR!!!

Les primeres fraules de l'hort escolar recollides per l'alumne del grup de 3 anys B Carlos Macho Vanrell!!!


dilluns, 21 de maig de 2012

 
ACLARIMENTS SOBRE L'ELECCIÓ DE LA LLENGUA
AL PRIMER ENSENYAMENT

Benvolgudes famílies,
Ateses les darreres informacions sortides en premsa sobre el tema de l'elecció de la llengua al primer ensenyament, creiem convenient des del Centre fer una sèrie d'aclariments:
  • La Conselleria va convocar als directors a diverses reunions explicatives del procés de matrícula els darrers dies d’abril, quan encara no s’havia publicat l’Ordre pertinent del Conseller. En aquestes reunions no es varen aclarir molts de dubtes perquè encara no s’havia publicat l’esmentada Ordre. Tot i això, va quedar clar que la tria de la primera llengua d’ensenyament es referia exclusivament a la nova matriculació (alumnes que fan la primera escolarització o sol·licituds provinents d'altres centres).
  • Finalment l’Ordre es va publicar al BOIB de 5 de maig de 2012, i no es dóna cap instrucció concreta en referència a l’elecció de la llengua. Només a l’article 5 es diu que: 1) Els pares, les mares o tutors legals dels alumnes que sol·licitin plaça escolar a centres podran exercir el dret de l'elecció de la lleguna de primer ensenyament sigui la catalana o la castellana. 2) Els centres docents comptabilitzaran les peticions rebudes en relació a la llengua del primer ensenyament”. Per tant, a dia d’avui no disposam de cap informació més concreta emesa per la Conselleria, tot i que els mitjans de comunicació al·ludeixen constantment a aquest tema.
  • A les seves declaracions del 9 de maig l’Honorable Conseller va afirmar que, al contrari del que ens varen explicar a les reunions informatives, els pares dels alumnes de segon cicle d’Infantil i 1r cicle de Primària ja matriculats a un centre podien triar la primera llengua d’ensenyament. Segons el Conseller, aquesta tria s’ha de fer en el full de matrícula. Cal recordar que a Infantil i Primària els alumnes promocionen d’un curs a un altre automàticament, i els pares només han de fer la matrícula quan el seu fill comença a l’escola.
Per tots aquest motius, volem aclarir que la tria de la llengua al primer ensenyament és només per a educació infantil i primer cicle de primària i afecta només al procés d'escolarització, es a dir:
Els alumnes que ja es troben matriculats NO poden fer la tria de la llengua segons la normativa publicada per la Conselleria.
Si en qualque moment aquestes condicions canvien, tot d'una vos ho farem saber.
Estam a la vostra disposició per a qualsevol dubte.
Atentament,
La Direcció

dijous, 10 de maig de 2012

CASSEROLADA PER L'EDUCACIÓ 10 DE MAIG!!


El CEIP SES CASES NOVES juntament amb la seva AMIPA s'uneix a les entitats més representatives de la Comunitat Educativa de les Illes Balears -Associacions de Mares i Pares d'Alumnes, Associacions d'Estudiants i les organitzacions sindicals- ja que veim amb indignació com des del Govern de les Illes Balears es segueix retallant l'Educació i abocant a la nostra societat al fracàs educatiu i social.