divendres, 11 de novembre de 2011

MENJADOR ESCOLAR 2011/2012!!!

 

Benvolgudes famílies:

COMENSALS Menjadors Escolars és la nova empresa que gestiona el menjador escolar del CEIP SES CASES NOVES el curs escolar 2011-12. A partir del dia 1 de gener de 2012 COMENSALS s'encarregarà de tota la gestió econòmica del menjador. 
 
Els alumnes que vulguin quedar fixos a partir del mes de gener hauran de tornar a domiciliar el pagament amb el full de domiciliació bancària lliurat per l'empresa COMENSALS. 

Entregar a secretaria el full d'autorització de domiciliació bancària de menjador abans de dia 15 de desembre.

Els usuaris fixos abonaran l'import del servei per avançat en els primers cinc dies del mes corresponent. Si un alumne fixo deixa de pagar la quota per emprar el servei de menjador, podrà perdre la seva plaça fins que no aboni la liquidació corresponent, si així ho acorda el Consell Escolar.

En el supòsit d'inassistència d'algun alumne fixo, aquest abonarà a l'empresa adjudicatària l'import total de la minuta. Només als alumnes fixos que faltin un mínim de tres dies lectius consecutius per causa justificada, se'ls retornarà l'import dels dies posteriors si presenten els justificats pertinents a secretaria.

L'empresa Comensals té l'obligació de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tindrà accés com a conseqüència de l'execució del contracte.

El preu de cada menú per als alumnes que hagin domiciliat el menjador: 6 euros.

Els usuaris esporàdics hauran de fer l'ingrés al compte de Comensals i entregar el rebut al centre on li canviaran per tiquets. El preu del bloc de 5 tiquets: 32'50 euros.No es vendran tiquets individualment.

Compte d'abonament: 2100-2757-38-0200032468
Concepte: nom i primer llinatge alumne + Ses Cases Noves

Els tiquets es dipositaran a la bústia destinada a tal efecte abans de les 9:15h. de cada dia. Han d'estar complimentades totes les dades. 
 
Una vegada adquirits els tiquets de menjador no donaran dret a la seva devolució, i per tant no es retornarà el seu import. Tindran una validesa fins el 22 de juny de 2012.

Per qualsevol dubte es poden dirigir a secretaria.

CEIP SES CASES NOVES